નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

કવિતાઓ

1 થી 8 કવિતાઓ     DOWNLOAD HERE


DOWNLOAD POEM  STD  1   DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD POEM  STD  2   DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD POEM  STD  3   DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD POEM  STD  4    DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD POEM  STD  5    DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD POEM  STD  6    DOWNLOAD HERE


DOWNLOAD POEM  STD  7  DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD POEM  STD  8     DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment