નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

પરિણામ પત્રકો

ધોરણ 1 થી 8 મમુલ્યાંક્ન પરિપત્ર  DOWNLOAD
DOWNLOAD     પત્રક -A
DOWNLOAD     પત્રક -B
DOWNLOAD     પત્રક -C (STD-3)
DOWNLOAD     પત્રક -C  (STD-4)
DOWNLOAD     પત્રક -C (STD 6-8)
DOWNLOAD     પત્રક -D
DOWNLOAD     પત્રક -E

No comments:

Post a Comment