નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

માસવાર આયોજન

માસવાર  આયોજન ધોરણ-1   DOWNLOAD                 વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD
માસવાર  આયોજન ધોરણ-2  DOWNLOAD                  વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD
માસવાર  આયોજન ધોરણ-3  DOWNLOAD                 વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD
માસવાર  આયોજન ધોરણ-4  DOWNLOAD                 વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD
માસવાર  આયોજન ધોરણ-5  DOWNLOAD                 વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD
માસવાર  આયોજન ધોરણ-6  DOWNLOAD                 વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD
માસવાર  આયોજન ધોરણ-7  DOWNLOAD                 વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD
માસવાર  આયોજન ધોરણ-8  DOWNLOAD                વાર્ષિક  આયોજન ધોરણ-1  DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment