નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

ગણિત-વિજ્ઞાન મંડ્ળ


ગણિત-વિજ્ઞાન પરિપત્ર   DOWNLOADPDF FILE1 ગણિત - ગમ્મત         DOWNLOAD PDF FILE

2  અંધશ્રદ્ધા પ્રયોગ 1     DOWNLOADPDF FILE

3  અંધશ્રદ્ધા પ્રયોગ  2     DOWNLOADPDF FILE

4  અંધશ્રદ્ધા પ્રયોગ 3     DOWNLOADPDF FILE

5  અંધશ્રદ્ધા પ્રયોગ 4     DOWNLOADPDF FILE
વિજ્ઞાનની જગત ની ઉપયોગી વેબસાઈટ


1. www.scienceproject.com

2. www.sciencebob.com

3. www.sciencebuddies.org

4. www.sciencemaster.com

5. www.mathsisfun.com

6. www.all-science-fair-projects.com

7. www.mathpuzzle.com

8. www.sciencefair-projects.org

9. www.science-fair-guide.com

10. www.howstuffworks.com

11. www.funbrain.com

12. www.neok12.com

13. www.syvum.com

14. www.sciencefairadventure.com

15. www.sciencemadesimple.com

16. www.makeitsolar.com

17. www.tryscience.org

18. www.education.com/science-fair

19. www.mathforum.org/teachers/mathproject.html

20. www.super-science-fair-projects.com

20. www.miniscience.com

21. www.cool-science-projects.com

22. www.hometrainingtools.com/a/science-fair-project-ideas/

23. www.sciencedarshan.in

No comments:

Post a Comment