નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

પ્રજ્ઞા

પ્રજ્ઞા મટેરિઅલ


1 પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર -ગુજરાતી ધોરણ 1   DOWNLOAD HERE
2 પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- ગણિત   ધોરણ  1 DOWNLOAD HERE
3  પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- પર્યાવરણ ધોરણ 1 DOWNLOAD HERE
4 પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- ગણિત  ધોરણ 2  DOWNLOAD HERE
5 પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- ગુજરાતી ધોરણ 2  DOWNLOAD HERE
6પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- પર્યાવરણ  ધોરણ 2 DOWNLOAD HERE
7 પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- પર્યાવરણ  ધોરણ 3 DOWNLOAD HERE
8 પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- ગુજરાતી   ધોરણ 3 DOWNLOAD HERE
9 પ્રગતિ માપન  રજિસ્ટર- ગણિત   ધોરણ 3   DOWNLOAD HERE
10 વાંચન  શબ્દાવલી                                     DOWNLOAD HERE
11 પગલાં                                                      DOWNLOAD HERE
12   છાબડી ગુજરાતી        DOWNLOAD HERE
13 છાબડી પર્યાવરણ        DOWNLOAD HERE
14 છાબડી ગણિત            DOWNLOAD HERE
15 બારાક્ષરી  ક કા કી        DOWNLOAD HERE
16 સ્ટીકરો                        DOWNLOAD HERE
17 ટી .એલ. એમ માર્ગદર્શિકા        DOWNLOAD HERE
18 સપ્તરંગી પ્રવૃ તિ ધોરણ 1 થી 4     DOWNLOAD HERE
19  લેડર ચાર્ટ   ગણિત 1-2           DOWNLOAD HERE
20     લેડર ચાર્ટ  ગુજરાતી  1-2  DOWNLOAD HERE
21    લેડર ચાર્ટ  પર્યાવરણ   1-2   DOWNLOAD HERE
22   લેડર ચાર્ટ  ગુજરાતી  3-4  DOWNLOAD HERE
24   પ્રજ્ઞા વિધાર્થી પ્રોફાઈલ    DOWNLOAD HERE
25 પ્રજ્ઞા પ્રગતિ અહેવાલ    DOWNLOAD HERE                    BOOKS  WILL  BE UPLODED IN FEW  DAYS

No comments:

Post a Comment