નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

HTAT MATERIAL


1 HTAT SYLLABUS  DOWNLOAD PDF  FILE     CLICK HERE


2  BEST HTAT BOOK    DOWNLOAD PDF  FILE       CLICKHERE


G.K. BOOK DOWNLOAD PDF  FILE        CLICK HERE

3 મનોવિજ્ઞાન    DOWNLOAD PDF  FILE         CLICKHERE
4 પ્રજ્ઞા અભિગમ    DOWNLOAD PDF  FILE     CLICK HERE
 5  GENERAL KNOWLEDGE BOOK  DOWNLOAD PDF  FILE     CLICK HERE   


 6    ક્રિયાત્મક સંશોધન   DOWNLOAD PDF  FILE        CLICK HERE


 7   ક્રિયા વિશેષન CLICKHERE


8 વીરામ ચિંન્હો  CLICKHERE

9 રુઢિપ્રાયોગો  CLICKHERE


No comments:

Post a Comment